Maahanmuuttokäsitykset Oikeusministeriön selvityksen mukaan

En ole erityisen kiinnostunut maahanmuuttokysymyksistä, mutta tässä muutamia sitaatteja Oikeusministeriön selvityksestä 16/2012 Muutosvaalit 2011.

”Vastaajat, joille maahanmuutto ei ollut tärkeä puoluevalintaa ohjannut kysymys, tiesivät maahanmuuttoa koskevat perusasiat paremmin kuin ne, joille kysymys oli tärkeä. Asiakysymyksen tärkeäksi kokeminen ei toisin sanoen välttämättä johda asiaan perehtymiseen, eikä sen vähämerkityksiseksi kokeminen tarkoita asian huomiotta jättämistä. Kenties perehtyneisyys asettaa kysymyksen mittasuhteisiin, jonka perusteella maahanmuutto ei näyttäydy erityisen keskeisenä ongelmana.

Myönteinen suhtautuminen maahanmuuttoon on siis yhteydessä korkeaan maahanmuuttoon liittyvään tietotasoon. Nykyistä laajamittaisempaa maahanmuuttoa kannattavat tietävät asiasta enemmän kuin sen vastustajat.”

(…)

”Puoluevalinnan osalta erottuvat tällä kertaa Perussuomalaisten äänestäjät kaikkein heikoimmilla maahanmuuttoon liittyvillä tiedoillaan.”

(…)

”Vaikka puoluevalinta ei erityisen vahvasti erottele äänestäjiä heidän maahanmuuttoon liittyvien tietojensa suhteen, on Perussuomalaisia äänestäneiden muita heikompi tietämys huomion arvoinen havainto. Maahanmuuttokysymys oli keskeinen vaaliteema Perussuomalaisten kampanjoinnissa, joka johti historiallisessa vertailussa täysin poikkeukselliseen kannatusnousuun Suomen eduskuntavaaleissa. Tämän asiakysymyksen korostumisen vuoksi Perussuomalaisten äänestäjien olisi voinut olettaa olevan muita paremmin perillä maahanmuuton perusasioista, mutta tulokset osoittavat toisin.”

(…)

”Maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä korkea tietämys oli yhteydessä myönteiseen suhtautumiseen maahanmuuttoa kohtaan. Perussuomalaisia äänestäneiden tiedot maahanmuutosta olivat hieman heikommat kuin muiden puolueiden äänestäjillä.”

Lähde:
http://bit.ly/HNrodU

Tiivistelmä:
http://bit.ly/J7Sxni (pdf)

”Maahanmuuttoonmyönteisesti suhtautuvat tiesivät maahanmuuttoon liittyviä faktoja hieman paremmin kuin maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvat. Eduskuntapuolueiden äänestäjistä perussuomalaiset tiesivät maahanmuuttofaktoista vähiten mutta erot muihin puolueisiin eivät olleet suuria.”

* * *

Mainokset